Υπηρεσιες

 • Υπηρεσίες
  • Τοποθέτηση κουφωμάτων & υαλοπινάκων
  • Επεξεργασία υαλοπινάκων (ροντέ, μπιζουτέ, τρασέ, αμμοβολές σχέδια, διπλή - τριπλή υάλωση)
  • Ρυθμίσεις κουφωμάτων και γυάλινων πορτών
  • Δίνουμε λύσεις για ειδικές κατασκευές  (μελέτη διαχωρισμού εσωτερικών χώρων)
  • Παρέχουμε πιστοποιητικά και εγγυήσεις στα προϊόντα μας 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ